Фотоволтаични електроцентрали за продажба на електроенергия на свободния пазар

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала само по себе си е сериозна инвестиция. Продажбата на произведената от нея енергия е сигурен ресурс с който може да търгувате и на свободния пазар по цена на независимата енергийна борса.

Без ограничения

Такъв тип централи могат да бъдат изградени както на покрив, така и на земя.

Много предимства

Няма ограничение в инсталираната мощност, както и етапите на изграждане.

Инвестицията в соларна система за бизнеса и индустрията е еднократна и без разходи за суровина и експлоатация. Поддръжката е сведена до минимум, а практиката показва че годишната профилактика е реално единственият допълнителен слединсталационен разход.

 • Снабдяване с виза за проектиране на ФЕЦ –от Главният архитект на съответната Община
 • Проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа – от съответното регионално електроразпределително дружество, което издава – Становище с тези условия
 • В съответствие на издаденото Становище и вида на ФЕЦ –ние изработваме технически проекти по всички части, за категории строежи – 3, 5 и 6 по смисъла на ЗУТ
 • Съгласуване на проектната документация –със Съответните институции – Електроразпределително дружество, ВиК, Общини и други
 • Издаване на Разрешение за строеж на ФЕЦ – от съответната Община
 • Сключване на Договор за присъединяване на ФЕЦ –от съответното регионално електроразпределително дружество
 • Изграждане на ФЕЦ
 • Подготвяне на съпроводителна документация за годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия
 • Приемане на изградената ФЕЦ – от Електроразпределителното дружество или РДНСК
 • Сключване на Договор за изкупуване на произведената електроенергия – с Лицензиран търговец на електрическа енергия.
 • Когато ФЕЦ е за собствени нужди – Регистриране по Закона за акциза и данъчните складове – съответната Митническа служба
 • Включване на ФЕЦ в паралел към електроразпределителната мрежа

Договорът за изкупуване, сключван с енергоразпределителното дружество, може да бъде с различна давност, като обикновено срокът не надвишава година. Центата на изкупуване на електроенергията е фиксирана в рамките на срока на договора, но може да представлява и сума от почасовата цена на БНЕБ плюс добавка, определена от съответното дружество. Това представлява възможност за производителя да продава електроенергия винаги на актуални, с пазара на изкупуване, цени, които тенденциозно се повишават.

Имаш нужда от такава система?

Ние можем да ти помогнем с проектирането и изграждането. Свържи се с нас и ще можем да уточним всичко необходимо, за да предложим най-удачното решение.

 • Еднократна инвестиция
 • Пасивен дългогодишен приход
 • Неизчерпаема енергия
 • Чист и природен източник
фотоволтаични електроцентрали